บทบาทของกลุ่มอุตสาหกรรมการบิน

สรุปผลการศึกษาโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economics Index)
ที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมการบิน