ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หมายถึง มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ (สากลนิยมใช้ คือ ช่วงเวลา 1 ปี) และสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงมาตรฐานการครองชีพของประชากรในประเทศนั้น ๆ

สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริโภคสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย (Final consumption expenditure) ของสาขาการผลิตต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย อุปสงค์ภายในประเทศ (การบริโภคของครัวเรือน การบริโภคของรัฐ การลงทุนของภาครัฐและเอกชน การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลัง) และมูลค่าการส่งออกสุทธิ (ผลต่างระหว่างการส่งออกและการนำเข้า) มีแตกต่างกันไป และเป็นดัชนีที่แสดงถึงความสำคัญของสาขาการผลิตนั้น ๆ ต่อการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศ

Gross domestic product (Expenditure)

สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ด้านค่าใช้จ่าย จำแนกตามสาขาการผลิต

สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริโภคสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของสาขาการผลิตในอุตสาหกรรมการบิน คิดเป็นร้อยละ 1.88 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ด้านค่าใช้จ่าย จำแนกตามสาขาการผลิต ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน

Gross Domestic Product (Revenue)

สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ด้านรายได้ จำแนกตามสาขาการผลิต

สัดส่วนของมูลค่าเพิ่มรวมในอุตสาหกรรมการบิน คิดเป็นร้อยละ 0.84 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเท่านั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไร และการสร้างรายได้จากการจ้างงานในรูปค่าแรงและเงินเดือนที่ต่ำของอุตสาหกรรมการบิน

สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ด้านรายได้ จำแนกตามสาขาการผลิต ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน

สัดส่วนของส่วนเกินจากการดำเนินงานต่อมูลค่าผลผลิตรวม
(Operating Surplus and Total Output Ratio)

ลำดับ
(No.)
สาขาการผลิต
(Sector Name)
S56
งานกำกับดูแลทางด้านการบิน
(Aviation regulatory functions)
S40
การค้า
(Trade)
S01
การทำนา
(Paddy)
S07
การทำสวนยางพารา
(Rubber)
S06
การทำไร่อ้อย
(Sugarcane)
S05
การทำไร่ผักและผลไม้
(Vegetables and Fruits)
S08
การเพาะปลูกอื่น ๆ ทางการเกษตร
(Other Crops)
S03
การทำไร่มันสำปะหลัง
(Cassava)
S04
การทำไร่พืชตระกูลถั่ว
(Beans and Nuts)
S10
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับป่าไม้
(Forestry)
S11
การประมง
(Fishery)
S09
การปศุสัตว์
(Livestock)
S53
สถาบันการเงินและการประกันภัย
(Banking and Insurance)
S51
สถานที่เก็บสินค้าและการเก็บสินค้า
(Silo and Warehouse)
S02
การทำไร่ข้าวโพด
(Maize)
S52
บริการไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ และการสื่อสาร
(Communication)
S54
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
(Real Estate)
S50
บริการเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง
(Miscellaneous services relating to transport)
S12
การทำเหมืองแร่และถ่านหิน
(Mining and Quarrying)
S38
การประปา
(Water Supply System)
S46
การบินทั่วไป
(General aviation)
S44
การขนส่งทางน้ำ
(Water Transport)
S55
การบริการทางด้านธุรกิจ
(Business Services)
S59
งานบริการอื่นๆ
(Other Services)
S49
การให้บริการทางด้านการบินอื่น ๆ
(Other air transport services)
S47
กิจการท่าอากาศยาน
(Airport operation and services)
S41
โรงแรมและภัตตาคาร
(Restaurants and Hotels)
S21
การผลิตเคมีภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ
(Other Chemical Products)
S16
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งทอ
(Spinning, Weaving and Bleaching)
S34
การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้
(Saw Mills and Wood Products)
S24
การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอโลหะอื่น ๆ
(Other Non-metallic Products)
S32
การซ่อมบำรุงอากาศยาน
(Repair, maintenance and overhaul of aircraft engine and parts)
S31
การผลิตเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนอากาศยาน
(Aircraft engine and engine parts manufacturing)
S18
การผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษ
(Paper and Paper Products)
S26
การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประเภทอื่น ๆ
(Fabricated Metal Products)
S20
การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน
(Basic Chemical Products)
S19
การพิมพ์ การพิมพ์โฆษณา
(Printing and Publishing)
S30
การผลิตอุปกรณ์สำหรับใช้ในกระบวนการขนส่งอื่น ๆ
(Other Transportation Equipment)
S17
การผลิตสิ่งทอ
(Textile Products)
S14
การผลิตเครื่องดื่ม
(Beverages)
S36
การไฟฟ้า
(Electricity)
S15
การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยาสูบ
(Tobacco Processing and Products)
S43
การขนส่งทางบก
(Road Transport)
S13
การผลิตและถนอมอาหาร
(Processing and Preserving of Foods)
S33
การผลิตเครื่องหนัง
(Leather Products)
S57
สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน
(Aviation training)
S27
การผลิตเครื่องจักร
(Industrial Machinery)
S39
การก่อสร้าง
(Construction)
S25
การผลิตผลิตภัณฑ์เหล็ก
(Iron and Steel)
S37
การผลิตก๊าซธรรมชาติ
(Pipe Line (Gas))
S23
การผลิตยางสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทต่าง ๆ
(Rubber Products and Plastic Wares)
S28
การผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในครัวเรือนและอุตสหากรรม
(Electrical Machinery and Apparatus)
S35
การผลิตอุปกรณ์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
(Other Manufacturing Products)
S60
กิจกรรมที่ไม่สามารถจำแนกสาขาการผลิตได้
(Unclassified)
S29
การผลิตและซ่อมแซมยานยนต์
(Motor Vehicles and Repairing)
S58
การบริหารราชการ
(Public Services)
S45
การให้บริการขนส่งทางอากาศ
(Commercial air transport services)
S48
การให้บริการการเดินอากาศ
(Air navigation services)
S22
การผลิตปิโตรเลียม
(Petroleum Refineries)
S42
การขนส่งทางราง
(Rail Transport)
ส่วนเกินจากการดำเนินงานต่อมูลค่าผลผลิตรวม
(Surplus/Total Output)
S56
53.30
S40
49.84
S01
45.49
S07
41.05
S06
39.71
S05
37.93
S08
37.92
S03
37.08
S04
36.30
S10
34.80
S11
31.44
S09
30.82
S53
30.34
S51
29.15
S02
29.07
S52
24.65
S54
24.32
S50
24.18
S12
22.37
S38
20.63
S46
19.75
S44
18.97
S55
18.44
S59
17.90
S49
17.79
S47
16.78
S41
15.24
S21
14.90
S16
14.06
S34
13.90
S24
13.87
S32
13.74
S31
13.65
S18
13.50
S26
13.39
S20
12.81
S19
12.29
S30
12.15
S17
12.07
S14
11.75
S36
11.35
S15
11.13
S43
11.01
S13
10.98
S33
10.41
S57
10.31
S27
10.07
S39
9.88
S25
9.63
S37
9.50
S23
9.40
S28
8.98
S35
8.94
S60
8.92
S29
8.87
S58
5.50
S45
4.52
S48
4.32
S22
1.85
-12.88
S42