การประเมินผลกระทบจากการจำลองสถานการณ์การหายไปของสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจ
(Hypothetical Extraction)

จากการประเมินผลกระทบจากการจำลองสถานการณ์การหายไปของสาขาการผลิต พบว่า หากสาขาการผลิตทั้งหมดที่มีความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยหายไปจากระบบเศรษฐกิจ จะส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง 5.37 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.18 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเมื่อเทียบกับกรณีฐาน โดยสาขาการผลิตมีความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการบินที่มีระดับของผลกระทบต่อเศรษฐกิจสูงที่สุด คือ สาขาการให้บริการขนส่งทางอากาศ ประกอบด้วยการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร ไปรษณียภัณฑ์ และสินค้าทางอากาศ ซึ่งมีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องคือสายการบินพาณิชย์ที่มีตารางบิน และที่ไม่มีตารางบิน เป็นต้น โดยสาขาการผลิตดังกล่าวมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจราว 2.96 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.75 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเมื่อเทียบกับกรณีฐาน ดังแสดงผลการคำนวณในตาราง

ลำดับ
(No.)
สาขาการผลิต
(Sector Name)
S01
การทำนา
(Paddy)
S02
การทำไร่ข้าวโพด
(Maize)
S03
การทำไร่มันสำปะหลัง
(Cassava)
S04
การทำไร่พืชตระกูลถั่ว
(Beans and Nuts)
S05
การทำไร่ผักและผลไม้
(Vegetables and Fruits)
S06
การทำไร่อ้อย
(Sugarcane)
S07
การทำสวนยางพารา
(Rubber)
S08
การเพาะปลูกอื่น ๆ ทางการเกษตร
(Other Crops)
S09
การปศุสัตว์
(Livestock)
S10
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับป่าไม้
(Forestry)
S11
การประมง
(Fishery)
S12
การทำเหมืองแร่และถ่านหิน
(Mining and Quarrying)
S13
การผลิตและถนอมอาหาร
(Processing and Preserving of Foods)
S14
การผลิตเครื่องดื่ม
(Beverages)
S15
การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยาสูบ
(Tobacco Processing and Products)
S16
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งทอ
(Spinning, Weaving and Bleaching)
S17
การผลิตสิ่งทอ
(Textile Products)
S18
การผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษ
(Paper and Paper Products)
S19
การพิมพ์ การพิมพ์โฆษณา
(Printing and Publishing)
S20
การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน
(Basic Chemical Products)
S21
การผลิตเคมีภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ
(Other Chemical Products)
S22
การผลิตปิโตรเลียม
(Petroleum Refineries)
S23
การผลิตยางสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทต่าง ๆ
(Rubber Products and Plastic Wares)
S24
การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอโลหะอื่น ๆ
(Other Non-metallic Products)
S25
การผลิตผลิตภัณฑ์เหล็ก
(Iron and Steel)
S26
การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประเภทอื่น ๆ
(Fabricated Metal Products)
S27
การผลิตเครื่องจักร
(Industrial Machinery)
S28
การผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในครัวเรือนและอุตสหากรรม
(Electrical Machinery and Apparatus)
S29
การผลิตและซ่อมแซมยานยนต์
(Motor Vehicles and Repairing)
S30
การผลิตอุปกรณ์สำหรับใช้ในกระบวนการขนส่งอื่น ๆ
(Other Transportation Equipment)
S31
การผลิตเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนอากาศยาน
(Aircraft engine and engine parts manufacturing)
S32
การซ่อมบำรุงอากาศยาน
(Repair, maintenance and overhaul of aircraft engine and parts)
S33
การผลิตเครื่องหนัง
(Leather Products)
S34
การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้
(Saw Mills and Wood Products)
S35
การผลิตอุปกรณ์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
(Other Manufacturing Products)
S36
การไฟฟ้า
(Electricity)
S37
การผลิตก๊าซธรรมชาติ
(Pipe Line (Gas))
S38
การประปา
(Water Supply System)
S39
การก่อสร้าง
(Construction)
S40
การค้า
(Trade)
S41
โรงแรมและภัตตาคาร
(Restaurants and Hotels)
S42
การขนส่งทางราง
(Rail Transport)
S43
การขนส่งทางบก
(Road Transport)
S44
การขนส่งทางน้ำ
(Water Transport)
S45
การให้บริการขนส่งทางอากาศ
(Commercial air transport services)
S46
การบินทั่วไป
(General aviation)
S47
กิจการท่าอากาศยาน
(Airport operation and services)
S48
การให้บริการการเดินอากาศ
(Air navigation services)
S49
การให้บริการทางด้านการบินอื่น ๆ
(Other air transport services)
S50
บริการเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง
(Miscellaneous services relating to transport)
S51
สถานที่เก็บสินค้าและการเก็บสินค้า
(Silo and Warehouse)
S52
บริการไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ และการสื่อสาร
(Communication)
S53
สถาบันการเงินและการประกันภัย
(Banking and Insurance)
S54
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
(Real Estate)
S55
การบริการทางด้านธุรกิจ
(Business Services)
S56
งานกำกับดูแลทางด้านการบิน
(Aviation regulatory functions)
S57
สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน
(Aviation training)
S58
การบริหารราชการ
(Public Services)
S59
งานบริการอื่นๆ
(Other Services)
S60
กิจกรรมที่ไม่สามารถจำแนกสาขาการผลิตได้
(Unclassified)
มูลค่าเพิ่มที่ลดลง
(Reduction in Final Demand)
สัดส่วนของ GDP
370.04
S01
2.19
33.91
S02
0.20
71.22
S03
0.42
5.66
S04
0.03
550.80
S05
3.26
95.32
S06
0.56
228.29
S07
1.35
160.77
S08
0.95
372.58
S09
2.21
25.71
S10
0.15
224.71
S11
1.33
581.78
S12
3.44
2,079.71
S13
12.31
631.10
S14
3.74
103.02
S15
0.61
249.42
S16
1.48
471.01
S17
2.79
132.27
S18
0.78
113.21
S19
0.67
571.34
S20
3.38
392.56
S21
2.32
1,368.56
S22
8.10
839.00
S23
4.97
481.41
S24
2.85
195.61
S25
1.16
474.66
S26
2.81
392.23
S27
2.32
1,907.59
S28
11.29
1,832.60
S29
10.85
99.21
S30
0.59
45.68
S31
0.27
33.12
S32
0.20
94.71
S33
0.56
193.32
S34
1.14
912.86
S35
5.40
1,206.88
S36
7.14
663.40
S37
3.93
89.63
S38
0.53
1,421.95
S39
8.42
4,041.95
S40
23.92
1,905.45
S41
11.28
10.70
S42
0.06
814.44
S43
4.82
327.29
S44
1.94
295.87
S45
1.75
0.46
S46
0.00
125.92
S47
0.75
13.35
S48
0.08
20.44
S49
0.12
192.68
S50
1.14
41.45
S51
0.25
399.23
S52
2.36
1,488.61
S53
8.81
655.34
S54
3.88
734.94
S55
4.35
1.49
S56
0.01
1.45
S57
0.01
2,668.59
S58
15.80
1,012.90
S59
6.00
309.04
S60
1.83