ค่าตัวทวีคูณรายได้ภาษีทางอ้อม (Indirect Tax Multiplier)

จากการคำนวณค่าตัวทวีคูณรายได้ภาษีทางอ้อม พบว่า สาขาการให้บริการขนส่งทางอากาศ มีค่าตัวทวีคูณรายได้ภาษีทางอ้อมสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกันในกลุ่มสาขาการผลิตที่อยู่ภายในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย โดยมีค่าเท่ากับ 0.131 (อันดับที่ 8 จากทั้งหมด 60 สาขาการผลิต) กล่าวคือ หากเกิดการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนเพื่อจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการในสาขาการให้บริการขนส่งทางอากาศ เพิ่มขึ้นทุก ๆ 1 บาท อันเป็นผลมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านเม็ดเงินที่กระจายสู่ภาคครัวเรือนตามนโยบายภาครัฐ จะส่งผลให้ภาคการผลิตต้องขยายกำลังการผลิตและเพิ่มปริมาณการจ้างงานต่อไปอีกเป็นทอด ๆ และทำให้ภาครัฐจัดเก็บรายได้ในรูปของภาษีทางอ้อมได้เพิ่มขึ้น 0.131 บาท ตามลำดับ ซึ่งนอกเหนือจากสาขาการให้บริการขนส่งทางอากาศที่มีค่าตัวทวีคูณรายได้ภาษีทางอ้อมสูงที่สุดโดยเปรียบเทียบกับ 9 สาขาการผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศทั้งหมด ในทางตรงกันข้ามสาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณรายได้ภาษีทางอ้อมต่ำที่สุด จะอยู่ในกลุ่มของสาขาการให้บริการการเดินอากาศ และสาขางานกำกับดูแลทางด้านการบิน ซึ่งมีค่าตัวทวีคูณรายได้ภาษีทางอ้อม เท่ากับ 0.044 และ 0.013 (อันดับที่ 49 และ 58 จากทั้งหมด 60 สาขาการผลิต) ตามลำดับ ดังแสดงผลการคำนวณในตาราง

ลำดับ
(No.)
สาขาการผลิต
(Sector Name)
S01
การทำนา
(Paddy)
S02
การทำไร่ข้าวโพด
(Maize)
S03
การทำไร่มันสำปะหลัง
(Cassava)
S04
การทำไร่พืชตระกูลถั่ว
(Beans and Nuts)
S05
การทำไร่ผักและผลไม้
(Vegetables and Fruits)
S06
การทำไร่อ้อย
(Sugarcane)
S07
การทำสวนยางพารา
(Rubber)
S08
การเพาะปลูกอื่น ๆ ทางการเกษตร
(Other Crops)
S09
การปศุสัตว์
(Livestock)
S10
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับป่าไม้
(Forestry)
S11
การประมง
(Fishery)
S12
การทำเหมืองแร่และถ่านหิน
(Mining and Quarrying)
S13
การผลิตและถนอมอาหาร
(Processing and Preserving of Foods)
S14
การผลิตเครื่องดื่ม
(Beverages)
S15
การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยาสูบ
(Tobacco Processing and Products)
S16
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งทอ
(Spinning, Weaving and Bleaching)
S17
การผลิตสิ่งทอ
(Textile Products)
S18
การผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษ
(Paper and Paper Products)
S19
การพิมพ์ การพิมพ์โฆษณา
(Printing and Publishing)
S20
การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน
(Basic Chemical Products)
S21
การผลิตเคมีภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ
(Other Chemical Products)
S22
การผลิตปิโตรเลียม
(Petroleum Refineries)
S23
การผลิตยางสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทต่าง ๆ
(Rubber Products and Plastic Wares)
S24
การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอโลหะอื่น ๆ
(Other Non-metallic Products)
S25
การผลิตผลิตภัณฑ์เหล็ก
(Iron and Steel)
S26
การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประเภทอื่น ๆ
(Fabricated Metal Products)
S27
การผลิตเครื่องจักร
(Industrial Machinery)
S28
การผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในครัวเรือนและอุตสหากรรม
(Electrical Machinery and Apparatus)
S29
การผลิตและซ่อมแซมยานยนต์
(Motor Vehicles and Repairing)
S30
การผลิตอุปกรณ์สำหรับใช้ในกระบวนการขนส่งอื่น ๆ
(Other Transportation Equipment)
S31
การผลิตเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนอากาศยาน
(Aircraft engine and engine parts manufacturing)
S32
การซ่อมบำรุงอากาศยาน
(Repair, maintenance and overhaul of aircraft engine and parts)
S33
การผลิตเครื่องหนัง
(Leather Products)
S34
การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้
(Saw Mills and Wood Products)
S35
การผลิตอุปกรณ์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
(Other Manufacturing Products)
S36
การไฟฟ้า
(Electricity)
S37
การผลิตก๊าซธรรมชาติ
(Pipe Line (Gas))
S38
การประปา
(Water Supply System)
S39
การก่อสร้าง
(Construction)
S40
การค้า
(Trade)
S41
โรงแรมและภัตตาคาร
(Restaurants and Hotels)
S42
การขนส่งทางราง
(Rail Transport)
S43
การขนส่งทางบก
(Road Transport)
S44
การขนส่งทางน้ำ
(Water Transport)
S45
การให้บริการขนส่งทางอากาศ
(Commercial air transport services)
S46
การบินทั่วไป
(General aviation)
S47
กิจการท่าอากาศยาน
(Airport operation and services)
S48
การให้บริการการเดินอากาศ
(Air navigation services)
S49
การให้บริการทางด้านการบินอื่น ๆ
(Other air transport services)
S50
บริการเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง
(Miscellaneous services relating to transport)
S51
สถานที่เก็บสินค้าและการเก็บสินค้า
(Silo and Warehouse)
S52
บริการไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ และการสื่อสาร
(Communication)
S53
สถาบันการเงินและการประกันภัย
(Banking and Insurance)
S54
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
(Real Estate)
S55
การบริการทางด้านธุรกิจ
(Business Services)
S56
งานกำกับดูแลทางด้านการบิน
(Aviation regulatory functions)
S57
สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน
(Aviation training)
S58
การบริหารราชการ
(Public Services)
S59
งานบริการอื่นๆ
(Other Services)
S60
กิจกรรมที่ไม่สามารถจำแนกสาขาการผลิตได้
(Unclassified)
ค่าตัวทวีคูณรายได้ภาษีทางอ้อม
(Indirect Tax Multiplier)
S01
0.034
S02
0.035
S03
0.033
S04
0.037
S05
0.039
-0.130
S06
S07
0.023
S08
0.051
S09
0.040
S10
0.047
S11
0.074
S12
0.157
S13
0.065
S14
0.330
S15
0.629
S16
0.100
S17
0.095
S18
0.095
S19
0.089
S20
0.120
S21
0.093
S22
0.251
S23
0.093
S24
0.108
S25
0.133
S26
0.111
S27
0.107
S28
0.120
S29
0.167
S30
0.092
S31
0.097
S32
0.070
S33
0.092
S34
0.073
S35
0.099
S36
0.103
S37
0.124
S38
0.056
S39
0.099
S40
0.057
S41
0.101
-0.456
S42
S43
0.140
S44
0.118
S45
0.131
S46
0.058
S47
0.093
S48
0.044
S49
0.062
S50
0.075
S51
0.064
S52
0.071
S53
0.094
S54
0.050
S55
0.077
S56
0.013
S57
0.076
S58
0.023
S59
0.088
S60
0.109