ความเชื่อมโยงระหว่างสาขาการผลิต
(Linkages in Input-Output Model)

จากโครงสร้างของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต การผลิตสินค้าหรือบริการของสาขาการผลิตใด ๆ จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อสาขาอื่น ๆ ได้ 2 รูปแบบ

  • หากสาขาการผลิตที่กำลังพิจารณาเพิ่มกำลังการผลิต จะทำให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าและบริการ ที่เพิ่มขึ้นจากสาขาการผลิตนั้นไปยังสาขาผลิตอื่นที่ผลผลิต ถูกใช้เป็น วัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตในกระบวนการผลิตของสาขาการผลิตที่กำลังพิจารณา ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ถูกอธิบายได้ด้วย "การเชื่อมโยงผลผลิตไปข้างหลัง" ซึ่งเป็น ดัชนีที่ใช้ระบุถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างสาขาการผลิตใด ๆ กลับสาขาการผลิตอื่น ๆ ที่เป็น อุตสาหกรรมต้นน้ำ
  • หากอุตสาหกรรมที่กำลังพิจารณาเพิ่มกำลังการผลิต ก็จะทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอุปทานของสินค้าหรือบริการจากสาขาการผลิตนั้น ซึ่งสามารถใช้เป็นวัตถุดิบ หรือ ปัจจัยการผลิตในกระบวนการผลิตของสาขาการผลิตอื่นที่ต้องการใช้สินค้าหรือบริการจากสาขาการผลิตที่กำลังพิจารณาได้มากขึ้น ความสัมพันธ์ใน ลักษณะนี้ทุกอธิบาย ได้ด้วย "การเชื่อมโยงผลผลิตไปข้างหน้า" ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ระบุถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างสาขาการผลิตใด ๆ จากสาขาการผลิตอื่น ๆ ที่เป็น อุตสาหกรรมปลายน้ำ
Scatterplot of Backward and Forward Linkages


การเชื่อมโยงผลผลิตไปข้างหลัง (Backward Linkage)
การเชื่อมโยงผลผลิตไปข้างหน้า (Forward Linkage) ของสาขาการผลิตต่าง ๆ

จากการคำนวณระดับของการเชื่อมโยงผลผลิตไปข้างหลังและการเชื่อมโยงผลผลิตไปข้างหลังของสาขาการผลิตต่าง ๆ ในประเทศไทยพบว่าสาขาการผลิตเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนอากาศยาน สาขาการให้บริการขนส่งทางอากาศ และสาขาการซ่อมบำรุงอากาศยาน มีระดับของการเชื่อมโยงผลผลิตไปข้างหลังสูงที่สุด ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากโครงสร้างเทคโนโลยีการผลิตของทั้งสามสาขาการผลิตที่พึ่งพาวัตถุดิบจากสาขาการผลิตอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก กล่าวคือ ทั้งสามสาขาการผลิตมีอุตสาหกรรมต้นน้ำในห่วงโซ่อุปทานเป็นจำนวนมาก โดยมีระดับการเชื่อมโยงไปข้างหลัง เท่ากับ 3.42 3.15 และ 2.86 ตามลำดับ

ในทางตรงกันข้าม หากพิจารณาผลการวิเคราะห์ระดับของการเชื่อมโยงผลผลิตไปข้างหน้าของสาขาการผลิตต่าง ๆ ในประเทศไทยจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต พบว่าในภาพรวมของสาขาการผลิตที่มีความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยนั้นมีระดับการเชื่อมโยงผลผลิตไปข้างหน้าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับสาขาการผลิตอื่น ๆ ในประเทศ อธิบายได้ว่าเป็นผลเนื่องมาจากอุตสาหกรรมปลายน้ำในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการบินมีไม่มากนัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านการท่องเที่ยว บริการด้านธุรกิจ การค้าปลีก-ค่าส่ง ทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกลไกด้านอุปทานของอุตสาหกรรมการบินอาจจะไม่ได้ผลมากเท่าที่ควร เมื่อเทียบกับจำนวนสาขาการผลิตที่มีอุตสาหกรรมปลายน้ำในห่วงโซ่อุปทานปริมาณมาก เช่น สาขาเหมืองแร่ น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ สาขาการกลั่นน้ามันปิโตรเลียม และสาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า เป็นต้น ดังแสดงผลการคำนวณในตาราง

ลำดับ
(No.)
สาขาการผลิต
(Sector Name)
S01
การทำนา
(Paddy)
S02
การทำไร่ข้าวโพด
(Maize)
S03
การทำไร่มันสำปะหลัง
(Cassava)
S04
การทำไร่พืชตระกูลถั่ว
(Beans and Nuts)
S05
การทำไร่ผักและผลไม้
(Vegetables and Fruits)
S06
การทำไร่อ้อย
(Sugarcane)
S07
การทำสวนยางพารา
(Rubber)
S08
การเพาะปลูกอื่น ๆ ทางการเกษตร
(Other Crops)
S09
การปศุสัตว์
(Livestock)
S10
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับป่าไม้
(Forestry)
S11
การประมง
(Fishery)
S12
การทำเหมืองแร่และถ่านหิน
(Mining and Quarrying)
S13
การผลิตและถนอมอาหาร
(Processing and Preserving of Foods)
S14
การผลิตเครื่องดื่ม
(Beverages)
S15
การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยาสูบ
(Tobacco Processing and Products)
S16
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งทอ
(Spinning, Weaving and Bleaching)
S17
การผลิตสิ่งทอ
(Textile Products)
S18
การผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษ
(Paper and Paper Products)
S19
การพิมพ์ การพิมพ์โฆษณา
(Printing and Publishing)
S20
การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน
(Basic Chemical Products)
S21
การผลิตเคมีภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ
(Other Chemical Products)
S22
การผลิตปิโตรเลียม
(Petroleum Refineries)
S23
การผลิตยางสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทต่าง ๆ
(Rubber Products and Plastic Wares)
S24
การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอโลหะอื่น ๆ
(Other Non-metallic Products)
S25
การผลิตผลิตภัณฑ์เหล็ก
(Iron and Steel)
S26
การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประเภทอื่น ๆ
(Fabricated Metal Products)
S27
การผลิตเครื่องจักร
(Industrial Machinery)
S28
การผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในครัวเรือนและอุตสหากรรม
(Electrical Machinery and Apparatus)
S29
การผลิตและซ่อมแซมยานยนต์
(Motor Vehicles and Repairing)
S30
การผลิตอุปกรณ์สำหรับใช้ในกระบวนการขนส่งอื่น ๆ
(Other Transportation Equipment)
S31
การผลิตเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนอากาศยาน
(Aircraft engine and engine parts manufacturing)
S32
การซ่อมบำรุงอากาศยาน
(Repair, maintenance and overhaul of aircraft engine and parts)
S33
การผลิตเครื่องหนัง
(Leather Products)
S34
การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้
(Saw Mills and Wood Products)
S35
การผลิตอุปกรณ์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
(Other Manufacturing Products)
S36
การไฟฟ้า
(Electricity)
S37
การผลิตก๊าซธรรมชาติ
(Pipe Line (Gas))
S38
การประปา
(Water Supply System)
S39
การก่อสร้าง
(Construction)
S40
การค้า
(Trade)
S41
โรงแรมและภัตตาคาร
(Restaurants and Hotels)
S42
การขนส่งทางราง
(Rail Transport)
S43
การขนส่งทางบก
(Road Transport)
S44
การขนส่งทางน้ำ
(Water Transport)
S45
การให้บริการขนส่งทางอากาศ
(Commercial air transport services)
S46
การบินทั่วไป
(General aviation)
S47
กิจการท่าอากาศยาน
(Airport operation and services)
S48
การให้บริการการเดินอากาศ
(Air navigation services)
S49
การให้บริการทางด้านการบินอื่น ๆ
(Other air transport services)
S50
บริการเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง
(Miscellaneous services relating to transport)
S51
สถานที่เก็บสินค้าและการเก็บสินค้า
(Silo and Warehouse)
S52
บริการไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ และการสื่อสาร
(Communication)
S53
สถาบันการเงินและการประกันภัย
(Banking and Insurance)
S54
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
(Real Estate)
S55
การบริการทางด้านธุรกิจ
(Business Services)
S56
งานกำกับดูแลทางด้านการบิน
(Aviation regulatory functions)
S57
สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน
(Aviation training)
S58
การบริหารราชการ
(Public Services)
S59
งานบริการอื่นๆ
(Other Services)
S60
กิจกรรมที่ไม่สามารถจำแนกสาขาการผลิตได้
(Unclassified)
การเชื่อมโยงผลผลิตไปข้างหลัง
(Backward Linkage)
การเชื่อมโยงผลผลิตไปข้างหน้า
(Forward Linkage)
1.75
S01
1.52
1.89
S02
1.15
1.83
S03
1.26
2.01
S04
1.28
1.86
S05
1.26
1.89
S06
1.21
1.51
S07
1.43
2.00
S08
1.80
2.36
S09
1.50
1.59
S10
1.36
2.26
S11
1.25
1.96
S12
10.01
2.65
S13
2.92
2.27
S14
1.32
1.43
S15
1.17
2.71
S16
2.26
2.80
S17
1.30
2.73
S18
2.87
2.70
S19
1.42
2.74
S20
6.78
2.65
S21
2.50
2.63
S22
6.64
2.76
S23
2.33
2.61
S24
1.83
3.11
S25
8.41
3.09
S26
2.42
3.12
S27
3.06
3.34
S28
4.00
3.14
S29
2.67
2.75
S30
1.34
2.58
S31
1.90
3.22
S32
1.73
2.81
S33
1.24
2.35
S34
1.36
3.08
S35
2.14
2.39
S36
4.28
2.63
S37
3.34
1.82
S38
1.18
2.94
S39
1.17
1.45
S40
7.12
2.55
S41
1.41
2.73
S42
1.08
2.83
S43
2.18
2.35
S44
1.31
2.78
S45
1.57
2.14
S46
1.53
1.68
S47
1.14
2.00
S48
1.19
1.37
S49
1.06
2.32
S50
1.28
2.05
S51
1.11
1.79
S52
2.10
1.62
S53
4.31
1.45
S54
1.51
2.46
S55
4.89
1.16
S56
1.03
2.23
S57
1.00
1.59
S58
1.22
2.35
S59
2.12
2.77
S60
1.56