การกระจายผลผลิต (Output Distribution)

การกระจายผลผลิต : เปรียบเทียบสัดส่วนการกระจายผลผลิตของสาขาการผลิตไปยังสาขาการผลิตอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งการบริโภคขั้นสุดท้าย
การผลิตเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนอากาศยาน
Aircraft engine and engine parts manufacturing
31.24
68.76
Intermediate Inputs
Final Demand
Intermediate Inputs
Final Demand
การซ่อมบำรุงอากาศยาน
Repair, maintenance and overhaul of aircraft engine and parts
65.15
34.85
Intermediate Inputs
Final Demand
Intermediate Inputs
Final Demand
การให้บริการขนส่งทางอากาศ
Commercial air transport services
46.91
53.09
Intermediate Inputs
Final Demand
Intermediate Inputs
Final Demand
การบินทั่วไป
General aviation
96.56
3.44
Intermediate Inputs
Final Demand
Intermediate Inputs
Final Demand
กิจการท่าอากาศยาน
Airport operation and services
43.83
56.17
Intermediate Inputs
Final Demand
Intermediate Inputs
Final Demand
การให้บริการการเดินอากาศ
Air navigation services
79.59
20.41
Intermediate Inputs
Final Demand
Intermediate Inputs
Final Demand
การให้บริการทางด้านการบินอื่น ๆ
Other air transport services
93.06
6.94
Intermediate Inputs
Final Demand
Intermediate Inputs
Final Demand
งานกำกับดูแลทางด้านการบิน
Aviation regulatory functions
48.25
51.75
Intermediate Inputs
Final Demand
Intermediate Inputs
Final Demand
สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน
Aviation traning
100
Intermediate Inputs
Final Demand
Intermediate Inputs
Final Demand