โครงสร้างต้นทุนการผลิต (Production Technology)

โครงสร้างต้นทุนการผลิต : เปรียบเทียบสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตจากสาขาการผลิตอื่นๆ และปัจจัยการผลิตขั้นต้นระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตในระบบเศรษฐกิจ
การผลิตเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนอากาศยาน
Aircraft engine and engine parts manufacturing
82.83
17.17
Intermediate Inputs
Value-added
Intermediate Inputs
Value-added
การซ่อมบำรุงอากาศยาน
Repair, maintenance and overhaul of aircraft engine and parts
63.02
36.98
Intermediate Inputs
Value-added
Intermediate Inputs
Value-added
การให้บริการขนส่งทางอากาศ
Commercial air transport services
84.82
15.18
Intermediate Inputs
Value-added
Intermediate Inputs
Value-added
การบินทั่วไป
General aviation
49.57
50.43
Intermediate Inputs
Value-added
Intermediate Inputs
Value-added
กิจการท่าอากาศยาน
Airport operation and services
69.89
30.11
Intermediate Inputs
Value-added
Intermediate Inputs
Value-added
การให้บริการการเดินอากาศ
Air navigation services
12.96
87.04
Intermediate Inputs
Value-added
Intermediate Inputs
Value-added
การให้บริการทางด้านการบินอื่น ๆ
Other air transport services
43.05
56.85
Intermediate Inputs
Value-added
Intermediate Inputs
Value-added
งานกำกับดูแลทางด้านการบิน
Aviation regulatory functions
10.56
89.44
Intermediate Inputs
Value-added
Intermediate Inputs
Value-added
สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน
Aviation traning
67.79
32.21
Intermediate Inputs
Value-added
Intermediate Inputs
Value-added