ข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการบิน
(Database of Aviation Input-Output Table)

การประยุกต์ใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการบิน
(Application of Aviation Input-Output Table)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการบินขนาด 24 สาขาการผลิต ด้วย Dashboard ในโปรแกรม MS Excel โดยผู้ใช้งานสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการใช้งานตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการบินได้จาก "คำชี้แจง" ในแต่ละชีท

แบบสอบถามสำรวจโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน