ระบบบัญชีประชาชาติ
System of National Accounts: SNA

ระบบบัญชีประชาชาติ (System of National Accounts: SNA) เป็นระบบการบันทึกข้อมูลที่มีข้อตกลงกันเป็นมาตรฐานสากล ข้อตกลงดังกล่าวแสดงอย่างชัดเจนว่าการรวบรวมข้อมูลที่จะแสดงรายละเอียดในระบบเศรษฐกิจหนึ่ง ๆ จำเป็นต้องมีตัวชี้วัดอะไรบ้าง การเก็บรวบรวมควรมีกระบวนการอย่างไร อะไรคือกลุ่มตัวอย่าง และข้อตกลงในเรื่องความหมายและนิยามต่าง ๆ ของตัวแปรในระบบเศรษฐกิจที่ทำการเก็บรวมรวม โดยข้อตกลงทั้งหมดอ้างอิงตามหลักการทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ สถิติ และบัญชี ข้อเสนอล่าสุดของ SNA ถูกใช้งานใน United Nations Statistics Commission (UNSC) ตั้งแต่ปี 2008

ระบบบัญชีประชาชาติ นอกจากจะเป็นระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจที่รายละเอียดและความยืดหยุ่นสูงแล้ว ยังวางแนวทางในการขยายฐานข้อมูลจากฐานข้อมูลหลัก เพื่อให้สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ในรายละเอียดความเชื่อมโยงต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น แนวทางดังกล่าวถูกนำเสนอในรูปแบบของบัญชีเสริม หรือ Satellite Accounts แนวคิดนี้เป็นการวางกรอบการขยายฐานข้อมูลไปถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ โดยยังคงประโยชน์ ความแม่นยำและรายละเอียดของระบบบัญชีประชาชาติหลักอยู่

บัญชีประชาชาติทางด้านการบิน
Aviation Satellite Account: ASA

บัญชีประชาชาติด้านการบิน (Aviation Satellite Account: ASA) เป็นบัญชีที่แสดงถึงรายละเอียดภายในอุตสาหกรรมการบินว่า อุตสาหกรรมการบินประกอบไปด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรบ้างในรายละเอียด และบัญชีดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบบัญชีประชาชาติ ในรูปแบบของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต  ซึ่งตารางดังกล่าวเป็นตารางที่แสดงถึงมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยแบ่งส่วนเศรษฐกิจออกเป็นภาคการผลิตต่าง ๆ ดังนั้นตารางดังกล่าวจึงสามารถแสดงความเชื่อมโยงระหว่างสาขาการผลิตในภาคการผลิตต่าง ๆ ได้ 

การรวบรวมข้อมูลและพัฒนาบัญชีประชาชาติทางด้านการบินนั้น นอกจากจะทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและมีรายละเอียดมากขึ้นเพื่อการวิเคราะห์แล้ว ASA ยังสามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงของสาขาการผลิตในอุตสาหกรรมการบินเอง อีกทั้งสามารถแสดงความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างสาขาการผลิตในอุตสาหกรรมการบิน ไปยังสาขาการผลิตในภาคส่วนอื่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจอีกด้วย

บัญชีประชาชาติทางด้านการบินของประเทศไทย
Thailand Aviation Satellite Account

อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2554–2562 มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตผู้โดยสารเฉลี่ยร้อยละ 9.3 ต่อปี สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Aviation Transport Association: IATA) รายงานว่า อุตสาหกรรมการบินของไทยก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งหมด 4.3 ล้านตำแหน่ง มูลค่าของอุตสาหกรรมสูงถึง 63.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็นร้อยละ 15.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของไทย ภาคอุตสาหกรรมการบินของไทยจึงอาจถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (The International Civil Aviation Organization: ICAO) ที่ได้มีการริเริ่มโครงการจัดทำบัญชีประชาชาติทางด้านการบิน (Aviation Satellite Account: ASA) ขึ้นมานั้น สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (Thai Civil Aviation Authority of Thailand: CAAT) ในฐานะหน่วยงานกำกับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนากิจการการบินพลเรือนของประเทศไทย จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการจัดทำข้อมูลบัญชีประชาชาติทางด้านการบิน (Aviation Satellite Account: ASA) ดังกล่าวขึ้นสำหรับประเทศไทย เพื่อให้บัญชีดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความเข้าใจโครงสร้างอุตสาหกรรมการบินและการพึ่งพากันภายในอุตสาหกรรมและระหว่างอุตสาหกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์มากยิ่งขึ้น และสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าววิเคราะห์โครงสร้างทางเศรษฐกิจภายในอุตสาหกรรมการบินของไทยเอง อีกทั้งยังสามารถใช้ช่วยในการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในอุตสาหกรรมการบินเอง นอกจากนี้ยังสามารถใช้ข้อมูลช่วยในการตัดสินใจ ดำเนินการ หรือวางกรอบแนวคิดเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินได้อีกด้วย

สาขาการผลิตและบริการด้านการบิน

1. การให้บริการขนส่งทางอากาศ
(Commercial Air Transport)

2. การบินทั่วไป
(General aviation)

3. กิจการท่าอากาศยาน
(Airport operation and services)

4. การให้บริการการเดินอากาศ
(Air Navigation Services)

5. การผลิตเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนอากาศยาน
(Aircraft engine and engine parts manufacturing )

6. สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน
(Aviation training )

7. การซ่อมบำรุงอากาศยาน
(Repair, maintenance and overhaul of aircraft engine and parts)

8. งานกำกับดูแลทางด้านการบิน
(Aviation regulatory functions)

9. การให้บริการทางด้านการบินอื่น ๆ
(Other air transport services)

การรวมกลุ่มของสาขาการผลิตในตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการบิน

ลำดับ
(No.)
สาขาการผลิต
(Sector Name)
กลุ่มสาขาการผลิต
(Aggregation Level)
S01
การทำนา
(Paddy)
การผลิตพื้นฐาน
(ภาคเกษตรกรรม)
S02
การทำไร่ข้าวโพด
(Maize)
การผลิตพื้นฐาน
(ภาคเกษตรกรรม)
S03
การทำไร่มันสำปะหลัง
(Cassava)
การผลิตพื้นฐาน
(ภาคเกษตรกรรม)
S04
การทำไร่พืชตระกูลถั่ว
(Beans and Nuts)
การผลิตพื้นฐาน
(ภาคเกษตรกรรม)
S05
การทำไร่ผักและผลไม้
(Vegetables and Fruits)
การผลิตพื้นฐาน
(ภาคเกษตรกรรม)
S06
การทำไร่อ้อย
(Sugarcane)
การผลิตพื้นฐาน
(ภาคเกษตรกรรม)
S07
การทำสวนยางพารา
(Rubber)
การผลิตพื้นฐาน
(ภาคเกษตรกรรม)
S08
การเพาะปลูกอื่น ๆ ทางการเกษตร
(Other Crops)
การผลิตพื้นฐาน
(ภาคเกษตรกรรม)
S09
การปศุสัตว์
(Livestock)
การผลิตพื้นฐาน
(ภาคเกษตรกรรม)
S10
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับป่าไม้
(Forestry)
การผลิตพื้นฐาน
(ภาคเกษตรกรรม)
S11
การประมง
(Fishery)
การผลิตพื้นฐาน
(ภาคเกษตรกรรม)
S12
การทำเหมืองแร่และถ่านหิน
(Mining and Quarrying)
การผลิตพื้นฐาน
(ภาคเกษตรกรรม)
S13
การผลิตและถนอมอาหาร
(Processing and Preserving of Foods)
อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีอย่างง่าย
S14
การผลิตเครื่องดื่ม
(Beverages)
อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีอย่างง่าย
S15
การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยาสูบ
(Tobacco Processing and Products)
อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีอย่างง่าย
S16
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งทอ
(Spinning, Weaving and Bleaching)
อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีอย่างง่าย
S17
การผลิตสิ่งทอ
(Textile Products)
อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีอย่างง่าย
S18
การผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษ
(Paper and Paper Products)
อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีอย่างง่าย
S19
การพิมพ์ การพิมพ์โฆษณา
(Printing and Publishing)
อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีอย่างง่าย
S20
การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน
(Basic Chemical Products)
อุตสหากรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นกลางและสูง
S21
การผลิตเคมีภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ
(Other Chemical Products)
อุตสหากรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นกลางและสูง
S22
การผลิตปิโตรเลียม
(Petroleum Refineries)
อุตสหากรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นกลางและสูง
S23
การผลิตยางสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทต่าง ๆ
(Rubber Products and Plastic Wares)
อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีอย่างง่าย
S24
การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอโลหะอื่น ๆ
(Other Non-metallic Products)
อุตสหากรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นกลางและสูง
S25
การผลิตผลิตภัณฑ์เหล็ก
(Iron and Steel)
อุตสหากรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นกลางและสูง
S26
การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประเภทอื่น ๆ
(Fabricated Metal Products)
อุตสหากรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นกลางและสูง
S27
การผลิตเครื่องจักร
(Industrial Machinery)
อุตสหากรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นกลางและสูง
S28
การผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในครัวเรือนและอุตสหากรรม
(Electrical Machinery and Apparatus)
อุตสหากรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นกลางและสูง
S29
การผลิตและซ่อมแซมยานยนต์
(Motor Vehicles and Repairing)
อุตสหากรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นกลางและสูง
S30
การผลิตอุปกรณ์สำหรับใช้ในกระบวนการขนส่งอื่น ๆ
(Other Transportation Equipment)
อุตสหากรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นกลางและสูง
ลำดับ
(No.)
สาขาการผลิต
(Sector Name)
กลุ่มสาขาการผลิต
(Aggregation Level)
S31
อุตสหากรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นกลางและสูง
S32
อุตสหากรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นกลางและสูง
S33
การผลิตเครื่องหนัง
(Leather Products)
อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีอย่างง่าย
S34
การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้
(Saw Mills and Wood Products)
อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีอย่างง่าย
S35
การผลิตอุปกรณ์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
(Other Manufacturing Products)
อุตสหากรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นกลางและสูง
S36
การไฟฟ้า
(Electricity)
สาธารณูปโภค
S37
การผลิตก๊าซธรรมชาติ
(Pipe Line (Gas))
สาธารณูปโภค
S38
การประปา
(Water Supply System)
สาธารณูปโภค
S39
การก่อสร้าง
(Construction)
การก่อสร้าง
S40
การค้า
(Trade)
การค้า
S41
โรงแรมและภัตตาคาร
(Restaurants and Hotels)
การท่องเที่ยว
S42
การขนส่งทางราง
(Rail Transport)
การบริการขนส่ง
S43
การขนส่งทางบก
(Road Transport)
การบริการขนส่ง
S44
การขนส่งทางน้ำ
(Water Transport)
การบริการขนส่ง
S46
การบริการขนส่ง
S50
บริการเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง
(Miscellaneous services relating to transport)
การบริการขนส่ง
S51
สถานที่เก็บสินค้าและการเก็บสินค้า
(Silo and Warehouse)
การบริการขนส่ง
S52
บริการไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ และการสื่อสาร
(Communication)
บริการอื่นๆ
S53
สถาบันการเงินและการประกันภัย
(Banking and Insurance)
บริการอื่นๆ
S54
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
(Real Estate)
บริการอื่นๆ
S55
การบริการทางด้านธุรกิจ
(Business Services)
บริการอื่นๆ
S58
การบริหารราชการ
(Public Services)
บริการอื่นๆ
S59
งานบริการอื่นๆ
(Other Services)
บริการอื่นๆ
S60
กิจกรรมที่ไม่สามารถจำแนกสาขาการผลิตได้
(Unclassified)
บริการอื่นๆ
S31
การผลิตเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนอากาศยาน
Aircraft engine and engine parts manufacturing
ประกอบด้วยการออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินหรืออุปกรณ์เสริม อะไหล่ และชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องบิน เช่น ลำตัว ปีก ประตู ถังเชื้อเพลิง เบาะที่นั่งของ ผู้โดยสาร ห้องโดยสาร อุปกรณ์เติมน้ำมันบนเครื่องบิน และถังเชื้อเพลิงภายนอก เป็นต้น
S32
การซ่อมบำรุงอากาศยาน
Repair, maintenance and overhaul of aircraft engine and parts
ประกอบด้วยการซ่อมแซมและบำรุงเครื่องยนต์ของอากาศยานทุกประเภท รวมถึงอุปกรณ์ควบเสริมของอากาศยานทุกชนิด เพื่อสร้างสมรรถนะความต่อเนื่องของความสมควร เดินอากาศของอากาศยาน เช่น การยกเครื่อง การตรวจสอบ การเปลี่ยน การแก้ไขจุด บกพร่อง การตัดแปลง และการซ่อม เป็นต้น
S45
การให้บริการขนส่งทางอากาศ
Commercial air transport services
ประกอบด้วยการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร ไปรษณียภัณฑ์ และสินค้าทางอากาศ ซึ่งมีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องคือ สายการบินพาณิชย์ที่มีตารางบิน และที่ไม่มีตารางบิน เช่น บริการเช่าเหมาลำ และอื่น ๆ
S46
การบินทั่วไป
General aviation
ประกอบด้วยกิจกรรมทางด้านการบินทั่วไปครอบคลุมการปฏิบัติการการบินพลเรือนอื่น ๆ นอกเหนือจากกิจการการบินพาณิชย์ทั้งที่มีตารางบินและไม่มีตารางบิน โดยการบินทั่วไป สามารถแบ่งออกเป็น การสอนบิน การบินสันทนาการ การบินเพื่อการทำงาน (สำรวจ ถ่ายรูป และการเกษตร เป็นต้น) และการบินอื่น ๆ เป็นต้น
S47
กิจการท่าอากาศยาน
Airport operation and services
ประกอบด้วยบริการที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการการบิน (aeronautical services) และบริการที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการการบิน (non-aeronautical services) โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • บริการที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการการบิน คือ บริการที่สนามบินจัดให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการการบิน เช่น บริการการจราจรทางอากาศ บริการอุปกรณ์ภาคพื้น บริการเชื้อเพลิงอากาศยาน บริการบำรุงรักษาอากาศยานชนิดเบา บริการปฏิบัติการการบินและธุรการลูกเรือ และบริการมื้ออาหาร เป็นตัน
  • บริการที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการการบิน คือ บริการที่สนามบินจัดให้แต่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการการบิน เช่น การให้สิทธิหรือสัมปทานให้ใช้พื้นที่ ให้เช่าพื้นที่ การให้บริการที่จอดรถ การให้เช่าสิ่งปลูกสร้างในเขตการบินเพื่อการซ่อม บำรุงรักษา หรือเก็บอากาศยาน การให้เช่าสายการบิน ผู้ค้าปลีก ผู้ให้บริการอาหาร และให้บริการเช่าพื้นที่ในอาคารผู้โดยสาร เป็นตัน
S48
การให้บริการการเดินอากาศ
Air navigation services
ประกอบด้วยบริการการควบคุมการจราจรทางอากาศ การบริการจัดการการจราจรทาง อากาศ การบริการระบบสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน บริการอุตุนิยมวิทยาสำหรับการเดินอากาศการค้นหาและช่วยเหลือ และการบริการข่าวสาร การเดินอากาศ เป็นต้น
S49
การให้บริการทางด้านการบินอื่น ๆ
Other air transport services
ประกอบด้วยกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน นอกเหนือจากที่กล่าวมา ข้างต้น เช่น การให้บริการ ทำความสะอาดภายในอาคาร การตกแต่งภายในเครื่องบิน การดูแลและบำรุงรักษาภูมิทัศน์ของสนามบิน เป็นต้น
S56
งานกำกับดูแลทางด้านการบิน
Aviation regulatory functions
ประกอบด้วยกิจกรรมที่ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานความปลอดภัยทางการบิน การเจรจาข้อตกลงการเดินทางอากาศ การสืบสวน อุบัติกรณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางอากาศ และการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ การบิน เป็นตัน
S57
สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน
Aviation training
ประกอบด้วยการฝึกอบรมนักบินโดยสถาบันที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานทางภาครัฐ หรืออื่น ๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย